карта сайта англ.версияenglish version
связаться  
 

 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства від 30.03.2018р.
( 30.03.2018р. PDF, 88Кб )

 

 

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 02.04.2018р.
( 02.03.2018р. PDF, 75Кб )

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства від 20.04.2017р.
( 20.04.2017р. PDF, 88 Кб )

 


Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
( 04.04.2017р. PDF, 1180 Кб )

 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 24.03.2017р.
( 28.03.2017р. PDF, 140 Кб )

 


Увага!

Протокол зборів акціонерів
( завантажити, 106 Кб )


 

ПАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться
24 березня 2017р. об 11-00 годині за адресою: м. Хмельницький, обласна бібліотека ім.Т.Г.Шевченка, вул. Свободи 51 ( 1 поверх )
Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах Товариства, складеним станом на
24 годину 15 березня 2017р., з 10.00 до 10.45 год. у день проведення зборів.

  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  (перелік питань що виносяться на голосування)

 1. Про обрання членів лічильної комісії,обрання голови та секретаря річних Загальних зборів ,затвердження регламенту загальних зборів ПАТ ХЗКПУ «Пригма-Прес».
 2. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2016 рік , затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016р.
 3. Звіт Наглядової ради, затвердження звіту Наглядової ради.
 4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження звіту Ревізійної комісії.
 5. Обрання Наглядової ради.
 6. Обрання Ревізійної комісії.
 7. Обрання генерального директора.
 8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків акціонерного Товариства.
 9. Про визначення типу та зміну найменування Товариства (з публічного на приватне) у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства»
 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції з метою приведення його діяльності у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства»
 11. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про ревізійну комісію, положення про виконавчий орган(директора) Товариства.

  ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб, в такому складі:
  • Ортинська Олена Антонівна
  • Хімач Людмила Василівна
  • Федорук Раїса Феофанівна
  Голова Загальних зборів – Козак Віталій Федорович
  Секретар Загальних зборів – Мартинчук Лариса Іванівна

  Затвердити регламент проведення Загальних зборів:
  Доповідач-генеральний директор – до 15хв.
  Виступаючі – до 5 хв

 2. Звіт генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності в 2016р затвердити.
 3. Звіт Наглядової ради за 2016 р. затвердити.
 4. Звіт ревізійної комісії за 2016р. затвердити.
 5. Обрати Наглядову раду в такому складі:
  • Ввєдєнський Є.О.
  • Коваленко І.А.
  • Коптєва В.А.

 6. Обрати ревізійну комісію в такому складі:
  • Ввєдєнська І.В.
  • Захаркевич А.Г.
  • Семененко А.В.

 7. Обрати генеральним директором - Присяжну Любов Миколаївну.
 8. Затвердити прибуток у розмірі 22000 грн (двадцять дві тисячі грн. ) отриманий Товариством у 2016р. наступним чином: 1000 (одна тисяча) грн. відрахувати до резервного капіталу Товариства .21000(двадцять одна тисяча ) грн. на розвиток виробництва. Дивіденди за 2016р не нараховувати та не сплачувати.
 9. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування «Пригма-Прес» (ПАТ ХЗКПУ «ПРИГМА-ПРЕС») на Приватне акціонерне товариство Хмельницький завод ковальсько-пресового устаткування «Пригма-Прес» (ПрАТ ХЗКПУ «ПРИГМА-ПРЕС»)
 10. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Призначити генерального директора Присяжну Л.М. уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та дій пов’язаних з державною реєстрацією.
 11. Затвердити в новій редакції Положення про Загальні збори Товариства, положення про Наглядову раду, положення про ревізійну комісію,положення про виконавчий орган(директора) Товариства.

Акціонерам мати про собі паспорт, представникам акціонерів – оформлене доручення та паспорт. За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою: м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302,  починаючи з 01.03.2017р. у робочі дні пн-ср з 13.30 до 16.00 год.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 10 днів до дня проведення зборів
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.prigma.km.ua

Повідомлення про проведення загальних зборів Акціонерів ПАТ ХЗКПУ «Пригма-Прес» опубліковане у офіційному друкованому виданні «Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №35 від 21.07.17р.

           Основні показники фінансово-господарської діяльності   
            підприємства ( тис. грн.)  за 2016 рік.

Найменування показника Період
2016
звітний
2015
попередній
Усього активів 15706 15136
Основні засоби 8725 8786
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 4160 3464
Сумарна дебіторська заборгованість 491 616
Грошові кошти та їх еквіваленти 1628 1469
Нерозподілений прибуток +1640 +1899
Власний капітал 11261 11519
Статутний капітал 402 402
Довгострокові зобов’язання 1314 1314
Поточні зобов’язання 3131 2303
Чистий прибуток ( збиток) +22 +334
Середньорічна кількість акцій  ( шт.) 1608535 1608535
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 104 107

 

Генеральний директор
ВАТ ХЗКПУ “Пригма – Прес “

Л.М. Присяжна

 


 

Увага!

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
( завантажити, 700 Кб )
Протокол зборів акціонерів
( завантажити, 106 Кб )


 

ПАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів    8 квітня 2016р. об 11-00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Правди 6 ( 3 поверх великий конференц- зал.)
Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах товариства, складеним станом на 24 год. 25 березня 2016р., з 10.00 до 10.45 год. у день проведення зборів.

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

   1. Затвердження регламенту  та робочих органів загальних зборів.    
   2. Звіт  генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2015 рік , затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015р.
    3. Затвердження звіту і висновку Наглядової ради.
    4. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії.
    5. Розподілу прибутку та покриття збитків  акціонерного товариства.       

Акціонерам мати про собі паспорт, представникам акціонерів – оформлене доручення та паспорт. За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою: м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302  починаючи з 24.03.2015р. у робочі дні пн-ср з 13.30 до 16.00 год.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 10 днів до дня проведення зборів

           Основні показники фінансово-господарської діяльності   
            підприємства ( тис. грн.)  за 2015 рік.

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 15136 14724
Основні засоби 8786 8830
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3464 2758
Сумарна дебіторська заборгованість 616 761
Грошові кошти та їх еквіваленти 1469 1632
Нерозподілений прибуток +1899 +1580
Власний капітал 11519 11070
Статутний капітал 402 402
Довгострокові зобов’язання 1314 1396
Поточні зобов’язання 2303 2258
Чистий прибуток ( збиток) +334 +141
Середньорічна кількість акцій  ( шт.) 1608535 1608535
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 107 115

 

Генеральний директор
ВАТ ХЗКПУ “Пригма – Прес “

Л.М. Присяжна

 


 

Увага!

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
( завантажити, 2,2 Мб )


 

ПАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів    відбудуться 10 квітня 2015р. об 11-00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Правди 6 ( 3 поверх великий конференц- зал.)
Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах товариства, складеним станом на 24 год. 3 квітня 2015р., з 10.00 до 10.45 год. у день проведення зборів

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

   1. Затвердження регламенту  та робочих органів загальних зборів.    
   2. Звіт  генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2014 рік , затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р.
    3. Затвердження звіту і висновку Наглядової ради.
    4. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії.
    5. Розподілу прибутку та покриття збитків  акціонерного товариства.       

Акціонерам мати про собі паспорт, представникам акціонерів – оформлене доручення та паспорт. За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою: м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302  починаючи з 24.03.2014р. у робочі дні пн-ср з 13.30 до 16.00 год.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше10 днів до дня проведення зборів

           Основні показники фінансово-господарської діяльності   
            підприємства ( тис. грн.)  за 2014 рік.

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 14724 10708
Основні засоби 8830 5610
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2758 3702
Сумарна дебіторська заборгованість 761 646
Грошові кошти та їх еквіваленти 1632 33
Нерозподілений прибуток +1580 +1446
Власний капітал 11070 8232
Статутний капітал 402 402
Довгострокові зобов’язання 1396 929
Поточні зобов’язання 2258 1547
Чистий прибуток ( збиток) 141 -1499
Середньорічна кількість акцій  ( шт.) 1608535 1608535
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 115 128

 


 

Информация для акционеров

УКРАЇНА
ПАТ «Хмельницький завод
ковальсько пресового устаткування
“ПРИГМА-ПРЕС”

29000 м. Хмельницький,  вул. Правди, 6
Тел.: (0382) 783-001,
Факс.: (0382) 79-24-73, 76-54-87
E-mail: prigma@mail.ru
http://www.prigma.km.ua
Розрахунковий рахунок: 26009272105001  у ЗАТ КБ «Приватбанк» м.Хмельницький»
МФВ 315405 код ЗКПО 05748921
ІПН 057489222251, св.№ 31788655
УКРАИНА
ОАО «Хмельницкий завод
кузнечно-прессового оборудования
“ПРИГМА-ПРЕСС”

29000 г. Хмельницкий, ул. Правды, 6
Тел.: (0382) 783-001,
Факс.: (0382) 79-24-73, 76-54-87
E-mail: prigma@mail.ru
http://www.prigma.km.ua
Расчетный счет: 26009272105001
в ЗАО КБ «Приватбанк» г.Хмельницкий»
МФВ 315405 код ЗКПО 05748921
ИНН 057489222251, св.№ 31788655

№________ від"___"_____________20__р.         На  № ___ ­­від­­­­ «___»__________20__р


Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.

( завантажити - doc, 688 кб )


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

Публічне акціонерне Товариство Хмельницький завод ковальсько-пресового   устаткування "Пригма-Прес"
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05748921;
Місцезнаходження емітента :  29000, Хмельницька обл.,
 м. Хмельницький , вул. Правди буд.6 ;
Міжміський код, телефон та факс емітента: (0382) 78-30-05  79-22-34
Електрона поштова адреса емітента: prigma@prigma.km.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет , яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://prigma.km.ua/obyavleniya.html
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення :

 Згідно рішення загальних зборів  акціонерів  Товариства (протокол №16 від 18.04.2014року) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

 - Генеральним директором ПАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес" переобрано  Присяжну Любов Миколаївну, яка попередньо займала цю посаду з 20.04.2003р. та володіє часткою в статутному капіталі 0,0013% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.
Звільнені:

- Голова Наглядової ради - Введєнський Євген Олексійович, який володіє часткою у статутному капіталі 26,2553%. Перебував на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради -  Коваленко Ірина Анатоліївна, яка володіє часткою у статутному капіталі 32,6698%. Перебувала на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради - Коптєва Валентина Андріївна, яка володіє часткою у статутному капіталі 0,0002%. Перебувала на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Голова Ревізійної комісії - Захаркевич Алла Григорівна, яка володіє часткою у статутному капіталі 0,0013%. Перебувала на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Ревізійної комісії -  Лабенський Олександр Володимирович, який володіє часткою у статутному капіталі 19,7253%. Перебував на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Ревізійної комісії - Затолюк Ігор Іванович, який володіє часткою у статутному капіталі 13,0642 %. Перебував на посаді з 20.11.2003р. по 18.04.2014р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначені:

- Голова Наглядової ради -  Введєнський Євген Олексійович, який володіє часткою у статутному капіталі 26,2553%..Попереднньо займав посади: заступник генерального директора акціонерного товариства "Газпром", голова Наглядової ради ПАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.

- Член Наглядової ради - Коваленко Ірина Анатоліївна, яка володіє часткою у статутному капіталі 32,6698%. Попередньо займала посаду: член Наглядової ради ПАТ ХЗКПУ "Пригма -Прес" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки

- Член Наглядової ради - Коптєва Валентина Андріївна, яка володіє часткою у статутному капіталі о,0002%. Попередньо займала посади: ст.продавець у магазині "Будинок одягу" , член Наглядової ради ПАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.

 - Член Ревізійної комісії - Введєнська Ірина Вікторівна, яка володіє часткою у статутному капіталі 10,9105%. .Попередньо займала посаду :член ревізійної комісії ПАТ "Укрндіпластмаш" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.

 - Член Ревізійної комісії - Захаркевич Алла Григорівна, яка володіє часткою у статутному капіталі 0,0013%. Попередньо займала посади: заступник генерального директора ПАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес" з економіки та комерційних питань, голова ревізійної комісії. ПАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрана терміном на три роки.

- Член Ревізійної комісії -  Семененко Артур Вікторович, який немає  частки у статутному капіталі . Попередньо займав посаду: директор ТОВ "Бріош-Фут". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обраний терміном на три роки.

 Ревізійною комісією ПАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес” 18 квітня 2014 року прийнято рішення про обрання головою ревізійної комісії Товариства Введєнську Ірину Вікторівну, яка володіє часткою у статутному капіталі 10,9105%. .Попередньо займала посаду :член ревізійної комісії ПАТ "Укрндіпластмаш" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано терміном на три роки.
Звільнені та призначені посадові особи Товариства не надали згоди на розкриття паспортних даних .
Особа зазначена нижче , підтверджує достовірність інформації , що міститься у повідомленні , та визнає , що вона несе відповідальність згідно законодавством.

Генеральний директор ПАТ ХЗКПУ "Пригма-Прес” Л.М.Присяжна


 

Текст повідомлення:

ПАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів    відбудуться 18 квітня 2014р. о 9-00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Правди 6 ( 3 поверх великий конференц- зал.)
Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах Товариства, складеним станом на 24 год.11 квітня 2014р., з 8.00 до 8.45 год. у день проведення зборів

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

1.  Затвердження регламенту  та робочих органів загальних зборів .     
2. Звіт  генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2013 рік , затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.
3.   Затвердження звіту і висновку Наглядової ради.
4.  Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії
5.Порядок розподілу прибутку та покриття збитків  акціонерного Товариства       
6.Обрання генерального директора Товариства.
7.Обрання членів Наглядової  ради Товариства.
8.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерам мати про собі паспорт, представникам акціонерів – оформлене доручення та паспорт.
За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою:
м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302 починаючи з 24.03.2012р. у робочі дні пн-ср з 13.30 до 16.00 год.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше10 днів до дня проведення зборів

Основні показники фінансово-господарської діяльності   
підприємства ( тис. грн.)  за 2013 рік.

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 10708 12740
Основні засоби 5610 5948
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3702 4781
Сумарна дебіторська заборгованість 646 1075
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 401
Нерозподілений прибуток +1446 +2945
Власний капітал 8232 9731
Статутний капітал 402 402
Довгострокові зобов’язання 929 1074
Поточні зобов’язання 1547 1935
Чистий прибуток ( збиток) -1499 55
Середньорічна кількість акцій  ( шт.) 1608535 1608535
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 128 136

Довідки за тел.  79- 22 – 34 (Оргкомітет )


 

Інформація для акціонерів за 2013

( завантажити - doc, 992 кб )

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік - завантажити

 

Текст повідомлення:

  ПАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів    відбудуться 22 квітня 2013р. о 9-00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 36 ЦНІІ ( 1 поверх актовий зал.)
Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах товариства, складеним станом на 24 год.    16 квітня 2013р., з 8.00 до 8.45 год. у день проведення зборів

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

   1.  Затвердження регламенту  та робочих органів загальних зборів .     
   2. Звіт  генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2012 рік , затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2012р.
    3.   Затвердження звіту і висновку Наглядової ради.
   4.  Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії
    5.Порядок розподілу прибутку та покриття збитків  акціонерного товариства        

Акціонерам мати про собі паспорт, представникам акціонерів – оформлене доручення та паспорт.
За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах.
За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою:
м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302 починаючи з 19.03.2012р. у робочі дні пн-пт з 13.30 до 16.00 год.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше10 днів до дня проведення зборів

           Основні показники фінансово-господарської діяльності   
            підприємства ( тис. грн.)  за 2012 рік.

Найменування показника

Період

 

звітний

 

попередній

Усього активів

12530

12451

Основні засоби

3697

4075

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6864

7049

Сумарна дебіторська заборгованість

544

534

Грошові кошти та їх еквіваленти

401

288

Нерозподілений прибуток

-13281

-13336

Власний капітал

10800

10623

Статутний капітал

402

402

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1625

1737

Чистий прибуток ( збиток)

55

1

Середньорічна кількість акцій  ( шт.)

1608535

1608535

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)

136

139

 Довідки за тел.  79- 22 – 34 ( Оргкомітет )


 

Інформація для акціонерів за 2012

Pdf документ
20.04.2012г.
1073 КБ

 

ПАТ ХЗКПУ “Пригма-Прес” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2012р. о 14-00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 36 ЦНІІ ( 1 поверх актовий зал.)
Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах товариства, складеним станом на 24 год.    12 квітня 2012р., з 13.00 до 13.45 год. у день проведення зборів

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

1. Затвердження регламенту  та робочих органів загальних зборів .     
2. Звіт  генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2011 рік , затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2011р.
3. Затвердження звіту і висновку Наглядової ради.
4. Затвердження звіту і висновку Ревізійної комісії
5. Порядок  розподілу  прибутку та покриття збитків  акціонерного товариства   
6. Внесення змін до Статуту Товариств
7. Про попереднє схвалення правочину у ході поточної господарської діяльності.

Акціонерам мати про собі паспорт, представникам акціонерів – оформлене доручення та паспорт.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою:
м. Хмельницький вул. Правди 6. каб.302 починаючи з 19.03.2012р. у робочі дні пн-пт з 13.30 до 16.00 год.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше10 днів до дня проведення зборів
За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у Загальних зборах.

          Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ( тис. грн.) 

Найменування показника

Період

 

звітний

 

попередній

Усього активів

12451

12166

Основні засоби

3407

3054

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

7049

7768

Сумарна дебіторська заборгованість

534

197

Грошові кошти та їх еквіваленти

288

87

Нерозподілений прибуток

-13336

-13337

Власний капітал

10623

10237

Статутний капітал

402

402

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1737

1634

Чистий прибуток ( збиток)

1

-1473

Середньорічна кількість акцій  ( шт.)

1608535

1608535

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)

139

139

 

Генеральний директор
ВАТ ХЗКПУ “Пригма – Прес “

Л.М. Присяжна
Довідки за тел.  79- 22 – 34  ( Оргкомітет )

 

GoldenStyle - веб-дизайн и реклама в Интернет

 

Наше голосование Наши телефоны
гвоздильные станки, пружинонавивочные станки, правильно-отрезные станки, станок для фибры,станки для колючей проволоки,станки для сетки-рабицы,шайбонавивочные станки, галтовочные станки, заточные станки.